Гаранция от Renault

PrintSend

Клиентът получава:

- безплатно отстраняване на всеки дефект на материала или на монтажа (за части и вложен труд) в автомобила,констатирани по негова инициатива по надлежния ред, както и евентуално поправяне на вредите причинени на други части на автомобила от проявата на този дефект. В правото на сервизния център на Renault е да прецени, като уведоми за това клиента, дали е необходимо дефектната част да бъде ремонтирана или заменена.Гаранцията на Производителя не покрива:

 • непреките последици от един евентуален дефект (невъзможност за ползуване на автомобила, за времето на престоя и др.п.).
 • елементите на автомобила, които са претърпели изменения по начин, при който последиците (повреждане, предварително износване, влошаване на експлоатационните характеристики и др.) на измененията са повлияли на други части или системи на автомобила, или на експлоатационните му характеристики.
 • разноските на клиента, направени за извършване на предписаното от производителя техническо обслужване на автомобила.
 • подмяната на части, които са подложени на нормално износване, вследствие на използването на автомобила и на изминатия от него пробег.
 • повреди възникнали в следствие на ненавременно посещение на сервиз от мрежата Renault, дори те да са в следствие на повреда, покривана от гаранцията на Производителя. В този случай по гаранция се отстранява само повредата покрита от гаранцията, а повредите възникнали като следствие от нея се отстраняват за сметка на собственика
 • повредите, които са резултат на лоша поддръжка на автомобила, по-конкретно, когато не са били изпълнени предвидените в Сервизната книжка и Ръководството за експлоатация указания относно работите по поддръжката, периодичността на техническото обслужване или грижите, които е трябвало да бъдат положени за автомобила.
 • повредите, които се дължат на следните външни причини:
  • Пътнотранспортни произшествия, сблъсъци, одрасквания, нарези, механични повреди от летящи камъчета на пътя или други твърди тела, градушка, актове на вандализъм;
  • Неизпълнение на предписанията на производителя;
  • Последствия, свързани с явления на атмосферното замърсяване, растителни замърсявания (като например смоли), замърсявания от животински произход (като например птичи екскременти), химически замърсявания;
  • От превозваните товари,
  • Използуване на неподходящи горива или такива с влошени качества;
  • Монтаж на аксесоари, които не са одобрени от производителя,
  • Монтаж на аксесоари, които са одобрени от производителя, но при монтажа им не са били изпълнени предписанията на последния.
 • повредите, причинени от форсмажорни обстоятелства: гръмотевици, пожари, наводнения, земетресения, военни събития, бунтове, атентати и други подробни.Как действа гаранцията на производителя ?За да се възползува от гаранцията на Производителя, клиентът трябва :

 • да се увери че в Гаранционната книжка е вписана действителната дата на предаване на автомобила, което вписване съставлява условие за неговите права, свързани с гаранцията, да се обърне към някой от членовете на мрежата RENAULT, обозначен с табела с логото на марката, които единствено имат правомощията да предприемат действия на гаранционни основания;
 • да представи надлежно попълнените Гаранционна книжка и Сервизна книжка, удостоверяващи правото на гаранция и че предписаните от производителя дейности по сервизното обслужване са били добросъвестно извършвани.
 • при възникване на неизправност в най - кратки срокове да представи автомобила за ремонт в Сервизен център от мрежата RENAULT или писмено да заяви проявения дефект, покрит от гаранцията на Производителя. В случай че автомобилът не може да се движи, клиентът трябва да се обърне към най-близко находящия се Представител на RENAULT.

- Гаранцията на Производителя няма да се прилага и RENAULT и членовете на Мрежата RENAULT ще се смятат освободени от всякакви отговорности, когато :

 • автомобилът е бил използуван при условия, които не съответствуват на тези, които са посочени в Ръководството за експлоатация, в Сервизната книжка на автомобила, както и в Гаранционната книжка (например: претоварване или включване на автомобила в автомобилно състезание от какъвто и да е вид и други подобни);
 • установения дефект се дължи на обстоятелството, че клиентът е извършвал ремонт или техническо обслужване на автомобила в сервиз, който не принадлежи към Мрежата RENAULT или не са били спазени предписанията на Производителя по този въпрос.

- Заменените резервни части, използвани при ремонти в рамките на тази гаранция стават пълна собственост на RENAULT.
- Всичките технически операции, вложените части и труда, извършени на основание на гаранцията на Производителя имат гаранционен срок до изтичане срока на гаранцията на автомобила, дадена от Производителя.
Прехвърлянето на правото на собственост върху автомобила не променя условията по прилагане на гаранцията на Производителя.

Гаранционни срокове

Всички новозакупени автомобили от гамата RENAULT ползват Гаранция на производителя срещу всеки дефект на материала, на монтажа или на изработката, за срок, който е посочен в гаранционната книжка на автомобила. Гаранцията влиза в сила от момента на датата на предаване на автомобила, отразена в гаранционната книжка, която е била връчена при получаването на автомобила.

Географски обхват и технически особености

Приложимите гаранционни условия са тези на държавата на първа регистрация на автомобила и се прилагат за всеки автомобил, продаден в ново състояние в България доколкото той се движи и остава регистриран в една от следните държави: ФРАНЦИЯ; ГЕРМАНИЯ; АНДОРА; АВСТРИЯ; БЕЛГИЯ; БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА; БЪЛГАРИЯ; КИПЪР; ХЪРВАТСКА; ДАНИЯ;ИСПАНИЯ; ЕСТОНИЯ; ФИНЛАНДИЯ; ВЕЛИКОБРИТАНИЯ; ГЪРЦИЯ; УНГАРИЯ; ИРЛАНДИЯ; ИСЛАНДИЯ; ИТАЛИЯ; ЛАТВИЯ;ЛИХТЕНЩАЙН; ЛИТВА; ЛЮКСЕМБУРГ; МАКЕДОНИЯ; МАЛТА; МОНАКО; НОРВЕГИЯ; ХОЛАНДИЯ; ПОЛША; ПОРТУГАЛИЯ;ЧЕШКА РЕПУБЛИКА; РУМЪНИЯ; САН-МАРИНО; СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА; СЛОВАКИЯ; СЛОВЕНИЯ; ШВЕЦИЯ; ШВЕЙЦАРИЯ Извън държавата където сте купили автомобила, техническото определение на автомобилите, периодичността на техническото обслужване и / или гаранционните условия могат да бъдат различни. В случай че Вашият автомобил ще се движи и още повече ще бъде регистриран в чужбина, Ви молим да се свържете във възможно най – кратък срок с представител на RENAULT или с местния сервиз на RENAULT, които ще Ви информират за евентуалните изменения, които трябва да се направят в програмата за техническото обслужване на автомобила, както и на самия автомобил.


Клиентът получава :

- безплатно отстраняване на всеки дефект на материала или на монтажа (за части и вложен труд) в автомобила,констатирани по негова инициатива по надлежния ред, както и евентуално поправяне на вредите причинени на други части на автомобила от проявата на този дефект. В правото на сервизния център на Renault е да прецени, като уведоми за това клиента, дали е необходимо дефектната част да бъде ремонтирана или заменена.Гаранцията на Производителя не покрива:

 • непреките последици от един евентуален дефект (невъзможност за ползуване на автомобила, за времето на престоя и др.п.).
 • елементите на автомобила, които са претърпели изменения по начин, при който последиците (повреждане, предварително износване, влошаване на експлоатационните характеристики и др.) на измененията са повлияли на други части или системи на автомобила, или на експлоатационните му характеристики.
 • разноските на клиента, направени за извършване на предписаното от производителя техническо обслужване на автомобила.
 • подмяната на части, които са подложени на нормално износване, вследствие на използването на автомобила и на изминатия от него пробег.
 • повреди възникнали в следствие на ненавременно посещение на сервиз от мрежата Renault, дори те да са в следствие на повреда, покривана от гаранцията на Производителя. В този случай по гаранция се отстранява само повредата покрита от гаранцията, а повредите възникнали като следствие от нея се отстраняват за сметка на собственика
 • повредите, които са резултат на лоша поддръжка на автомобила, по-конкретно, когато не са били изпълнени предвидените в Сервизната книжка и Ръководството за експлоатация указания относно работите по поддръжката, периодичността на техническото обслужване или грижите, които е трябвало да бъдат положени за автомобила.
 • повредите, които се дължат на следните външни причини:
  • Пътнотранспортни произшествия, сблъсъци, одрасквания, нарези, механични повреди от летящи камъчета на пътя или други твърди тела, градушка, актове на вандализъм;
  • Неизпълнение на предписанията на производителя;
  • Последствия, свързани с явления на атмосферното замърсяване, растителни замърсявания (като например смоли), замърсявания от животински произход (като например птичи екскременти), химически замърсявания;
  • От превозваните товари,
  • Използуване на неподходящи горива или такива с влошени качества;
  • Монтаж на аксесоари, които не са одобрени от производителя,
  • Монтаж на аксесоари, които са одобрени от производителя, но при монтажа им не са били изпълнени предписанията на последния.
 • повредите, причинени от форсмажорни обстоятелства: гръмотевици, пожари, наводнения, земетресения, военни събития, бунтове, атентати и други подробни.Как действа гаранцията на производителя ?


За да се възползува от гаранцията на Производителя, клиентът трябва :

 • да се увери че в Гаранционната книжка е вписана действителната дата на предаване на автомобила, което вписване съставлява условие за неговите права, свързани с гаранцията, да се обърне към някой от членовете на мрежата RENAULT, обозначен с табела с логото на марката, които единствено имат правомощията да предприемат действия на гаранционни основания;
 • да представи надлежно попълнените Гаранционна книжка и Сервизна книжка, удостоверяващи правото на гаранция и че предписаните от производителя дейности по сервизното обслужване са били добросъвестно извършвани.
 • при възникване на неизправност в най - кратки срокове да представи автомобила за ремонт в Сервизен център от мрежата RENAULT или писмено да заяви проявения дефект, покрит от гаранцията на Производителя. В случай че автомобилът не може да се движи, клиентът трябва да се обърне към най-близко находящия се Представител на RENAULT.

- Гаранцията на Производителя няма да се прилага и RENAULT и членовете на Мрежата RENAULT ще се смятат освободени от всякакви отговорности, когато :

 • автомобилът е бил използуван при условия, които не съответствуват на тези, които са посочени в Ръководството за експлоатация, в Сервизната книжка на автомобила, както и в Гаранционната книжка (например: претоварване или включване на автомобила в автомобилно състезание от какъвто и да е вид и други подобни);
 • установения дефект се дължи на обстоятелството, че клиентът е извършвал ремонт или техническо обслужване на автомобила в сервиз, който не принадлежи към Мрежата RENAULT или не са били спазени предписанията на Производителя по този въпрос.

- Заменените резервни части, използвани при ремонти в рамките на тази гаранция стават пълна собственост на RENAULT.
- Всичките технически операции, вложените части и труда, извършени на основание на гаранцията на Производителя имат гаранционен срок до изтичане срока на гаранцията на автомобила, дадена от Производителя.
Прехвърлянето на правото на собственост върху автомобила не променя условията по прилагане на гаранцията на Производителя.